Tak ma wyglądać nowy stadion Stomilu Olsztyn. Fot. Emil Marecki

Tak ma wyglądać nowy stadion Stomilu Olsztyn. Fot. Emil Marecki

Stadion w Olsztynie ma powstać za pieniądze prywatnego inwestora?

13.06.17 11:00   rys   6  

W poniedziałek prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wysłał list do ministra sportu Witolda Bańki. Z treści dowiadujemy się, że Olsztyn chce zbudować stadion za pieniądze prywatnego inwestora, a potem spłacać fundusze za budowę i bieżące użytkowanie.

Olsztyn, 12 czerwca 2017 r.

Pan Witold Bańka Minister Sportu i Turystyki Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu mieszkańców Olsztyna oraz kibiców Stomil Olsztyn S.A. zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie wsparcia planowanej przez samorząd miasta modernizacji stadionu miejskiego w Olsztynie środkami finansowymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Stadion miejski jest w głównej mierze obiektem piłkarskim, mamy zatem świadomość, iż z tego punktu widzenia wsparcie jego modernizacji może nie mieścić się w aktualnym programie, co będzie wymagało jego nowelizacji. Zwracamy się jednak o taką pomoc m.in. z uwagi na fakt, iż olsztyński stadion i grający na nim piłkarze Stomil Olsztyn S.A. to sportowa historia Olsztyna i silny element tożsamości miasta oraz jego mieszkańców, a także regionu, nierozłącznie związany z przemysłem i państwowością polską na tych ziemiach po II wojnie światowej.

Pragnąc zachęcić Pana Ministra do wsparcia projektu chcę przedstawić możliwy model realizacji i finansowania tej inwestycji, łącznie ze współfinansowaniem modernizacji stadionu ze środków Funduszu. Jest to model, który bardzo dobrze wpisuje się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jestem przekonany, że uwzględnienie obiektów piłkarskich w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i wykorzystanie proponowanego modelu, opartego na partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), umożliwiłby zrealizowanie nie tylko w Olsztynie, ale i w innych dużych miastach Polski, szeregu podobnych obiektów, istotnych dla rozwoju sportu i wzmocnienia poczucia lokalnej tożsamości mieszkańców związanej z tym ważnym obszarem życia, jakim jest sport.

Olsztyn nie ma dotąd zmodernizowanego lub nowego stadionu piłkarskiego, czy też dużej hali wielofunkcyjnej, ponieważ w ostatnich latach samorząd olsztyński kierował się przy wydatkowaniu środków publicznych zasadami, na których oparta jest Strategia – przede wszystkim odpowiedzialnością za dobro wspólne, racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych tak, by inwestycje nie były pomnikami, ale służyły ogółowi mieszkańców miasta.

Według tych zasad zrealizowane zostały inwestycje, stanowiące solidną podstawę rozwoju gospodarczego miasta oraz zapewniające mieszkańcom dobry dostęp do podstawowych usług komunalnych. Skupiliśmy się na realizacji tak podstawowych inwestycji, jak drogi i komunikacja miejska oraz zapewnieniu dobrego dostępu do usług edukacyjnych, a także podstawowej infrastruktury sportowej przy szkołach czy rekreacyjnej w parkach miejskich. Otworzyliśmy też Olsztyn na jeziora, odkładając modernizację takich „pomnikowych” obiektów, jak stadion miejski czy hala „Urania” do czasu aż zrealizowane zostaną inwestycje, zdecydowanie poprawiające standard życia mieszkańców. W efekcie naszych starań jesteśmy liderem w absorpcji i wydatkowaniu unijnych środków bezzwrotnych.

Dzięki takiemu podejściu samorządu Olsztyn ma obecnie wyższe wskaźniki dostępu ogółu ludności do wodociągów i kanalizacji, niż mieszkańcy większości z 30 największych miast w Polsce. Pod względem dostępu do obiektów basenowych, lokujemy się na drugim miejscu w kraju i posiadamy basen o wymiarach olimpijskich, który pod względem finansowym radzi sobie lepiej niż niejeden aquapark w Polsce.

Staramy się inwestować w sposób zrównoważony i uważamy, że wszystko musi mieć swoją kolejność. Obecnie nadszedł czas na modernizację wspomnianego już stadionu miejskiego oraz hali widowiskowo-sportowej „Urania”, jednak aktualna perspektywa nie stwarza możliwości ich sfinansowania. Nie mamy wątpliwości, że są to bardzo ważne inwestycje – niezbędne w dalszym rozwoju Olsztyna.

Ponieważ kontynuujemy bardzo szeroki, bo o wartości prawie miliarda złotych, program inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z bezzwrotnych środków zewnętrznych, nie możemy sobie pozwolić na brak środków na wkłady własne. Te przesłanki legły u podstaw idei realizacji stadionu miejskiego i ewentualnie hali „Urania” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, połączonej z wykorzystaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Proponowany model realizacji projektu

W związku z planem modernizacji stadionu miejskiego zleciliśmy w drodze konkursu architektonicznego wykonanie projektu takiego obiektu. Dysponujemy dokumentacją wraz z pozwoleniem na budowę oraz analizami przedrealizacyjnymi, które wskazują na model PPP z możliwością połączenia środków z FRKF.

Proponowany model realizacji bazuje na sprawdzonych już w Polsce rozwiązaniach, zastosowanych w projektach PPP – w Karczewie przy termomodernizacji, w Zgierzu przy termomodernizacji obiektów oświatowych oraz przy budowie siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Jest to model, tzw. PPP z opłatą za dostępność. Polega na tym, iż partner prywatny realizuje inwestycję, finansuje ją, a po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przekazuje podmiotowi publicznemu do użytkowania za wynagrodzeniem przez umówiony okres, wynikający z czasu spłaty nakładów poniesionych przez partnera prywatnego. Przez cały okres umowy majątek, powstały w wyniku umowy o PPP i po jej zakończeniu, pozostaje własnością gminy. Opłata za dostępność, to forma wynagrodzenia partnera prywatnego w PPP, uzależniona od faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa, udostępnianego stronie publicznej lub klientom wskazanym przez stronę publiczną.

Opłata ta ma pokryć poniesione na etapie inwestycyjnym przez partnera nakłady inwestycyjne: koszty projektowania, koszty budowy, nadzoru, koszty finansowania oraz poniesione na etapie operacyjnym/eksploatacyjnym koszty operacyjne. Model opłaty za dostępność przewiduje, że gdy przedmiot PPP nie jest dostępny na umówionym poziomie (standard usług, jakość obiektu), opłata ulega obniżeniu lub korygowana jest o kary umowne do czasu przywrócenia umówionego poziomu. W praktyce zastosowanie modelu PPP z opłatą za dostępność, sprowadza się do tego, że opłata ta jest wypłacana w transzach miesięcznych lub kwartalnych. Istotne jest, iż w wyniku postępowania na wybór partnera prywatnego, strona publiczna otrzymuje oferty ze wskazaniem pozycji kosztowych oraz harmonogramu płatności, z podziałem na elementy opłaty za dostępność, zgodnie z umówionym mechanizmem indeksacji jej składowych.

W naszym modelu Gmina udostępnia nieruchomość na cele budowlane na podstawie umowy użyczenia lub umowy dzierżawy, przy czym wszystkie pożytki z działalności stadionu czerpie gmina lub wskazana przez nią jednostka i to ona udostępnia stadion klubowi lub klubom, wynajmując powierzchnie.

Warto też podkreślić, że wynagrodzenie za dostępność jest opłacane dopiero od dnia przekazania Gminie obiektu do korzystania, a nie w okresie inwestycyjnym, co wynika z zasad związanych z księgowaniem tego typu transakcji poza bilansem sektora publicznego – poza państwowym długiem publicznym.

Wartość naszego przedsięwzięcia określono zgodnie z kosztorysem na 116 mln złotych netto. Ponoszenie wymienionego kosztu modernizacji stadionu przez miasto, czy to samodzielnie, czy też jako kosztu wynagrodzenia za dostępność świadczoną przez partnera prywatnego, praktycznie zablokuje jakiekolwiek inne inwestycje w mieście. Dlatego też niezbędne jest zaangażowanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, nawet tylko na poziomie 30 proc. – 40 proc. kwalifikowanej części nakładów inwestycyjnych.

Zaangażowanie środków z Funduszu mogłoby się odbyć w sposób, wskazany poniżej. Otóż, partner prywatny w PPP, w modelu z opłatą za dostępność, po zrealizowaniu zadania przedstawia Gminie fakturę za całość kosztów inwestycji, z terminami płatności w okresie eksploatacyjnym umowy, czyli niejako rozłożonym na raty. Proponujemy, aby środki z Funduszu, po zawarciu z samorządem gminy odpowiedniej umowy, zostały przekazane Gminie na rachunek po zrealizowaniu całej inwestycji i oddaniu jej do użytkowania. Następnie Gmina z tych środków, szacowanych w wysokości 30 proc. – 40 proc. kwalifikowanej części nakładów inwestycyjnych, zapłaciłoby część wynagrodzenia partnera prywatnego za część inwestycyjną zadania. W kolejnych latach, miasto ponosiłoby już samodzielnie koszty wynagrodzenia partnera – zarówno za pozostałą część inwestycyjną (majątkową) jak i utrzymaniową (wydatki bieżące). Możliwe jest też takie rozwiązanie, żeby środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostały przekazane np. w dwóch lub trzech kolejnych transzach – przez dwa lub trzy lata po oddaniu obiektu do użytkowania. Proponowane rozwiązanie byłoby zgodne z zasadami rozliczeń projektów PPP, zgodnie z przyjętym w Polsce standardem rachunkowości dla transakcji PPP oraz zasadami księgowania transakcji PPP poza bilansem sektora publicznego. Jego przyjęcie pozwoliłoby dokończyć inne inwestycje realizowane w Olsztynie z udziałem środków zewnętrznych i wkładu własnego Gminy, a jednocześnie przyśpieszyć oddanie stadionu miejskiego. Bez zaangażowania środków z Funduszu, Gmina musiałoby zrezygnować z modernizacji, ewentualnie odłożyć ją w czasie lub zdecydowanie ograniczyć inne, niezbędne inwestycje.

Planowana faza inwestycyjna dla modernizacji stadionu miejskiego w Olsztynie obejmuje lata 2018–2019. Oznacza to, iż płatności na rzecz partnera prywatnego rozpoczęłyby się od roku 2020 i dopiero wówczas powinny pojawić się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Niemniej, żeby można było taki scenariusz rozważyć, decyzje powinny być podjęte wcześniej. Chcę jednocześnie podkreślić, że z uwagi na proces realizacji projektów PPP i fakt, iż wynagrodzenie partnera prywatnego w modelu PPP z opłatą za dostępność ponoszone jest dopiero od momentu oddania obiektu do użytkowania, Pan Minister stosując takie rozwiązanie, mógłby nadal, w sposób niezagrożony planować inwestycje sportowe w długiej perspektywie czasowej.

Uważamy, że proponowany model jest bardzo interesujący i potrzebny dla polskiego sportu, a zwłaszcza infrastruktury piłkarskiej. Ze strony Ministerstwa możliwość wsparcia naszej inwestycji wymagałaby jedynie wprowadzenia zmiany przedmiotowej w programie wsparcia inwestycji o znaczeniu strategicznym i objęcie nim stadionów piłkarskich w obecnych i byłych miastach wojewódzkich, na których rozgrywają swoje mecze drużyny znajdujące się przez ostatnie trzy lata w I lidze lub w Ekstraklasie oraz zmiany zasad wypłacania środków po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

W załączeniu przesyłam Panu Ministrowi wstępne propozycje schematu transakcji PPP z wykorzystaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Liczę, że Pan Minister znajdzie zrozumienie dla naszej inicjatywy i wesprze ją odpowiednimi zmianami w programie, dzięki czemu stadion miejski w Olsztynie zostanie objęty wsparciem. W proponowanym modelu moglibyśmy też przeprowadzić modernizację hali „Urania”. Wówczas obie inwestycje mogłyby znaleźć się w planie inwestycyjnym, a w konsekwencji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w jednym czasie. Jeżeli proponowany model PPP i możliwość zaangażowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej we współfinansowanie olsztyńskiego stadionu miejskiego są interesujące, chętnie przedstawimy Panu Ministrowi szczegóły analizowanych rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna

Tagi: stadion Stomilu Piotr Grzymowicz

Komentarze

 1. 14.06.17 18:35 ...

  Czytajcie między wierszami. Sam pisze, że wie iż nie dostanie dofinansowania. To zwykłe wodolejstwo z tłumaczeniem nieudacznym dlaczego zrujnował olsztyńskie obiekty sportowe, i zachęca do przekrętów z publicznych pieniędzy. Kolejny kit i propaganda. Skoro wie, że tam nie dostanie pieniędzy to po co pisze ten list? Pod publikę aby jak zwykle udawać, że coś robi i by załagodzić nastroje. Nie pierwszy raz. Może panowie dziennikarze warto zapytać jakie to sposoby pozyskania funduszy stwierdziła "specjalistyczna" firma która robiła analizę możliwości pozyskania środków za 50tyś. zł!!! Czy ta firma stwierdziła to samo o czym mowiono już przed analizą? Skoro tak to co miała na celu ta analiza?

 2. 14.06.17 08:35 Kibic

  Super pomysł Panie Prezydencie.Jak angażuje się Pan Stomil mam Pan moje poparcie i 10000 kibiców napewno!!!!!

 3. 13.06.17 15:12 Prawda

  Póki nie zobaczę - nie uwierzę. Za długo obiecywali i widać co mamy.

 4. 13.06.17 14:14 pilkarz

  Kit i pic .gra na czas.s

 5. 13.06.17 13:05 stary olsztyniak

  Dbalosc pana grzymowicza o baze sportowa strzegolnie zobaczymy zwiedzajac byly stadion lesny byly przy ul gietkowskiej .stadion warmii i piszczony przez. Osir stadion stomilu.propozycja przekazana w tym elaboracie minisrrowi sportu zrewolucjonuje budowe obiektow sportowych w polsce. A grzymowicz dosta ie nagrode nobla . pieszczony przez

 6. 13.06.17 11:21 Dzialdowo

  Kampania wyborcza rozpoczęta!!!!!

      __ _ 
      / _(_)
__  _____| |_ _ 
\ \ / / _ \ _| |
 \ V / __/ | | |
 \_/ \___|_| |_|
         
         
 

Najnowsze artykuły

Twitter